ICT trends woningcorporaties voor 2016/2017

Dit rapport beschrijft de belangrijkste resultaten van het onderzoek dat door Motion10 is uitgevoerd binnen de corporatiesector in Nederland. Verandering is, mede dankzij digitalisering, de nieuwe norm. Ook de wereld van de woningcorporaties verandert in een enorm tempo. Denk aan een nieuwe generatie huurders, het dynamische en wispelturige politieke en economische speelveld, de herijking van de maatschappelijke positie van de corporatie binnen de samenleving en de enorm snelle technologische ontwikkelingen. Al deze factoren hebben direct invloed op de bedrijfsvoering van de corporatie.

Als leverancier van IT-oplossingen en –consultancy voor de corporatiemarkt zijn wij als Motion10 vanzelfsprekend voortdurend geïnteresseerd in de ontwikkelingen op dit vlak die binnen de corporaties plaatsvinden. Hoe anticiperen corporaties op de noodzaak tot innovatie, herijking en verandering? Door welke business drivers laat men zich leiden en op welke wijze kan IT hier een bijdrage aan leveren?

Benchmarkonderzoek

Dit rapport beschrijft de belangrijkste resultaten van een benchmarkonderzoek, dat door Motion10 is uitgevoerd binnen de corporatiesector in Nederland om deze vragen te beantwoorden. De onderwerpen die in ons onderzoek aan bod zijn gekomen, hebben direct betrekking op de vraag: Hoe geven corporaties invulling aan het thema ‘innoveren en veranderen’? Belangrijke subvragen waren:

  • Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor innovatie en verandering?
  • Welke onderwerpen en processen hebben hierbij specifieke aandacht?
  • Welke IT-vraagstukken en -thema’s staan met stip op de agenda?

Belangrijkste uitkomsten benchmark

Efficiënter werken (‘meer met minder’) staat nog steeds hoog op de agenda van de meeste woningcorporaties. Heroverweging en innovatie van het IT-beleid is één van de strategische thema’s die mede invulling kunnen geven aan een efficiënter opererende organisatie. Self-service portalen worden gezien als efficiënte manier om samen te werken met huurders en ketenpartners. We concluderen dat de sector woningcorporaties inziet dat met het slim inzetten van de juiste digitale tools, de uitdagingen die er bestaan juist kansen kunnen worden. En, dat innovatie bij woningcorporaties het beste werkt als dat proces van binnen naar buiten plaatsvindt. Lees de rest van de resultaten en aanbevelingen in het volledige rapport.